کابل کنترل و ابزار دقیق

  • کابل‌های ابزار دقيق جهت انتقال اطلاعات مناسب بوده و مي توانند در اتاق هاي كنترل دستگاه هاي صنعتي و پست هاي برق به كار روند. حفاظ الكترواستاتيكي مي تواند مدارها را در برابر تداخل الكتريكي محافظت كند. استفاده از ساختار كابل هاي زوجي باعث كاهش همشنوايي مي شود. اين کابل‌ها براي ارتباط مستقيم با منابعي مانند برق شهر كه امپدانس پايين دارند مناسب نيستند.