موضوع جستجو: خطوط انتقال - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ساختار سیم و کابل : آن برای خطوط انتقال در محل هایی که جریان به واسطه ولتاژ خیلی بالا، کم بوده و همینطور به خاطر تحمل نیروهای وارده به دکل های انتقال، نیاز به وزن