موضوع جستجو: خودروهای برقی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . شهاب جم : و بازار خودروهای برقی 1.1 میلیون تن تقاضا را به خود اختصاص دهد.چین بزرگترین مصرف کننده این فلز در جهان است و به ویژه در بخش مسکن، تقاضای زیادی برای