موضوع جستجو: محصولات شهاب جم - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سیم وکابل : سیم یا wire از یک یا چند رشته باریک مسی یا آلومینیومی تشکیل شده که برخی از آنها سیم مفتول یا تک رشته ای و برخی دیگر سیم